پاکسازی طبیعت زیبای پارک جنگلی ابشار یاسوج توسط دانشجویان و اساتید دانشکده

معاونت -اساتید و دانشجویان سما یاسوج در یک کار فرهنگی و در راستای حفاظت از محیط زیست وآموزش عمومی محیط زیست، بحث‌های آموزش و پژوهش زیست محیطی و ارائه الگو های  عملی برای دانشجویان با هدف اصلاح رفتارهای زیست محیطی و جلب مشارکت دانشجویان بر مباحث زیست محیطی در یک اردوی یک روزه محیط زیست پارک جنگلی ابشار یاسوج را که از زیباترین مناظر طبیعی میباشد از پسماندهای الوده کننده مسافران و الودگی های موجود پاکسازی نمودند قابل ذکر است در این اردوی یک روزه معاونت -مدیران -کارکنان و دانشجویان سما یاسوج حضور فعال و خود جوش داشتند  .